ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «DaVinci Valentine's»

με

1] Η εταιρεία «DaVinci food culture» (στο εξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) τον Διαγωνισμό με τίτλο «DaVinci Valentine's».
2] Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν έγκυρο λογαριασμό στην ιστοσελίδα instagram.com και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.
3] Η διάρκεια του εν λόγω διαγωνισμού ορίζεται από την 31/1/2020 έως 14 Φεβρουαρίου 2020.
4] Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στο διαγωνισμό που θα δημοσιευτεί στο instagram στον δικτυακό τόπο https://www.instagram.com/davincifoodculture/. Διευκρινίζεται ότι ως «συμμετοχή» θεωρείται 1. Follow του λογαριασμού μας στο instagram 2. Ανάρτηση σχολίου στο instagram κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού κάνοντας mention το άτομο που θα θέλατε να πάρετε μαζί σας στο ταξίδι. Για να θεωρηθεί έγκυρη η κάθε συμμετοχή, το σχόλιο πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια: -Να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα χρηστά ήθη, -Να αποφεύγει τη χρήση στερεοτύπων ή/και να διακωμωδούν καταστάσεις που αφορούν: ηλικία, φύλο, χρώμα δέρματος, καταγωγή, εθνικότητα, σεξουαλικές προτιμήσεις και θρησκεία.
5] Το Δώρο του διαγωνισμου είναι δύο (2) διανυχτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο NafpiaTerra στο Ναύπλιο, για δύο ατόμα. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 14.02.2020. Η κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στον μήνα Μάρτιο, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου. Τέλος η κράτηση στο ξενοδοχείο πρέπει να γίνει δυο εβδομάδες πριν την επιθυμητή ημερομηνία.
*Το Δώρο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτα άτομα.
6] Το ονόμα του νικητή θα ανακοινώθεί με ανάρτηση στο instagram https://www.instagram.com/davincifoodculture/ . Οι συμμετέχοντες/νικητές θα κληθούν να επιδείξουν τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, πλήρη διεύθυνση και τηλέφωνο) με σκοπό την ταυτοποίησή τους και εν συνεχεία παράδοση των δώρων σε αυτούς. Διευκρινίζεται δε, ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση κατά την οποία δυο ή περισσότερα άτομα με την ίδια ταυτότητα στο INSTAGRAM (ίδιο username και password) απαντήσουν στο ενημερωτικό μήνυμα και διεκδικήσουν το ίδιο Δώρο και η Διοργανώτρια δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή και εάν από τα έγγραφα δεν προκύπτει ο νικητής να απονείμει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση της απαλλασσόμενη οιασδήποτε υποχρέωσης έναντι των άλλων προσώπων.
7] Σε περίπτωση που ο εν λόγω συμμετέχων, ο οποίος έχει ενημερωθεί ότι κέρδισε, δεν απαντήσει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Διοργανώτρια, όπως περιγράφεται ανωτέρω, περί αποδοχής ή όχι του προσφερόμενου σε αυτόν δώρου, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση από τη Διοργανώτρια ή σε περίπτωση που η συμμετοχή του στο διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που αρνηθεί να παραλάβει το δώρο, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου, το οποίο θα απονέμεται στον πρώτο επιλαχόντα ή στον επόμενο κατά σειρά.
8] Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού, ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα δώρα είναι προσωπικά, αμεταβίβαστα και θα παραλαμβάνονται από τους νικητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου τους.
9] Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους διενέργειας του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα αθλοθετηθέντα δώρα με άλλα ίσης αξίας και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων από την σελίδα https://www.facebook.com/davincifoodculture
10] Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής των συμμετοχών στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή μετά την τυχόν συντόμευση της προθεσμίας ή την ανάκληση του από τη Διοργανώτρια, σε περίπτωση που εξακολουθούν να λαμβάνονται συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε.
11] Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τη Διοργανώτρια δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.
12] Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (και social media). Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
13] Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα https://www.da-vinci.com.gr/ καθώς και στην επίσημη σελίδα στο facebook https://www.facebook.com/davincifoodculture/?ref=bookmarks
14] Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.